is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ „is, tenzij het zeker en authenthiek blijke dat die uitleg„„ging, van welke gij altoos spreekt, egt en waarlijk van „„het Directorium gegeven is, en het volk in tijds daarover „„onderrigt worde om alle ergernis voor te komen, maar „„dit kan ik niet gelooven; wijl zij in Parijs die „„zelve uitlegging, die de Kardinaal hun heeft opgedraagen, „„niet hebben willen aanvaarden. En hoe zouden zij nu die „„uitlegging kunnen geeven ten voordeele van anderen, na „„dat de Kardinaal gedeporteerd is, daar het zeeker is dat „„hij en anderen, die ook reeds gedeporteerd zijn, den eed „„volgens die uitlegging zouden gedaan hebben ! Intusschen „„blijve ik altoos, etc."

„„Hier uit ziet gij, dat ik er verre at'ben van te geloven, „„dat zulk b ij voegsel te Rome aangenomen „ „i s, maar veel meer een tegenstrijdig gevoelen toone. Dog „„dit doet tot onze zaak niet, en het moet genoeg weezen, „„dat ik plegtig getuige dat gij mij nooit gesprooken hebt „„van het berugte Nisi constet, etc. 'k Heb de eer te zijn ; etc.

Adam Beckers, B. P.""

„Hier, mijn Heer Huleu, zijt gij netjes op het stuk betrapt. Neemt het mij niet kwalijk dat ik rondborstig spreeke en u overtuige, dat gij een vervalscher zijt. De Heer Beckers zou regt hebben u op te roepen, en in een proces te trekken, de lege diffamari. Want is het niet zonneklaar, dat, indien de Heer Internuncius iets meer gezegd had als: Non IAcere, het bijvoegzel dan ook in den zeiven zin, en in het 1 a t ij n zou gegeven zijn ?

„ls het daarbij niet handtastelijk, dat de Heer Beckers den geheelen bijzin (die gij, verleidender wijze, hebt uitgevonden als van Boomen komende) tenzij het blijke dat die uitlegging echt is enz. óok in het 1 a t ij n gesteld zou hebben, gelijk het Non licere, welke twee woorden hij schrijft uit Bomen gekomen te zijn ?

„Hoe kan het in gezonde harsenen vallen, deeze bijtexst : ten zij het blijke, dat de Wetgevers het anders verstaan, in