is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mildheid dier Vorsten en door de liefde des Volks genoten hebben.

„Om wel te weeten wat eigentlyk de herstelling der Jesuieten moet bevorderen, kan men lezen een Fransch dagblad, genaamd Journal des Dêbats. Men zie voornamentlyk het blad van 2 October 1804, waar van, ter voldoening van diegeene welke het Fransch niet verstaan, de twee hier opvolgende artikelen in het Hollandsch overgezet zyn.

ADAM BECKERS,

Priester van de Societeit van Jezus.

Amsterdam 18 Maart, 1805.

EERSTE ARTIKEL.

Napels, 7 September.

De herstelling van de Orde der Jesuiten veroorzaakt in deze Hoofdstad en in de Provinciën eene algemeene vreugd. Op denzelve dag, dat men hier ontving het Brevet van Zyne Heiligheid, communiceerden de Koning en Koningin, de Princen en Princessen der Koninglyke Familie, met een byzondere plegtigheid, om God over deze weldaad hunne dankzegging te betuigen. Het collegie, welke de Jesuiten te vooren te Napels hadden, is geopend op den dag, toegeheiligd aan de Hemelvaart van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, en zy bewoonen reeds hetzelve. De Koning heeft in persoon willen tegenwoordig wezen by de opening der Kerke, die op denzelven dag heeft plaats gehad, en waarin, gelyk hy zeide, hy na de afschaffing van de Societeit, nooit den moed gehad had esnen voet te zetten. !)

Zyne Majesteit heeft dit collegie begiftigt met een jaarlijksch inkomen van 40,000 Ducaten (172,000 Livres Fransch

1) Koning Ferdinand I van Bourbon (1759—1825, zoon van den gewezen Napelschen koning, later Karei III van Spanje 1759—1788'. Door den despotischen minister Tanucci waren in 1767 alle Jezuïeten uit Napels verdreven, toen Ferdinand nog jongeling was.