is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voet, en met ten dien einde te vernietigen het Brevet van Clemens XIY, stelt zyn deugdzaame opvolger den H. Stoel geensins in wederspraak met den H. Stoel. Het was de noodzakelykheid, die het Brevet der vernietiging deed uitgeeven, en het is ook de noodzakelykheid die het Brevet van de herstelling heeft in het licht gebragt; met dit onderscheid, dat de eerste noodzakelykheid voortsproot uit de vrees en het bedwang, waarin eenige magtige persoonen dien ongelukkigen Paus gekluisterd hielden, welken zy noodzaakten om met éénen trek zyner pen uit een te jagen, allenthalve te verspreiden, en tot de allersmartelykste ledigheid te veroordeelen twintig duizend onvermoeilyke werklieden, die de vier deelen der waereld, prekende en onderwyzende, doorliepen; en dat de tegenwoordige noodzaakelykheid veroorzaakt wordt door de tyd en de overtuiging, die onze oogen opent voor de rampen, dewelke dat ongelukkig tydstip zyn opgevolgt, en voor de noodwendigheid van de Societeit te herstellen.

Deze noodwendigheid, laten wy er niet aan twyfelen, zal zig later doen gevoelen in alle Catholyke landen, naar mate dat de haat en algemeene vooringenomenheid tegen de Societeit zullen verminderen, dat de geest der partydigheid door de algemeene ongelukken zal worden uitgedooft, dat de Souverainen hunne oogen zullen openen voor hun waar belang, dat de goddeloosheid zig zelve door nieuwe buitensporigheden zal verraden, en dat de voortgang der bedorve zeden de alderverblindste geesten zal verligten, door dezen grondregel van den grooten Baco, dat men om de jongheid optekweeken nooit iets beters vinden zal dan de scholen der Jesuiten: Consule scholas Jesuitarum; nihil enim quod in usum venit, his melius. (de augmentis scientiarum, c. IV.)

TWEEDE ARTIKEL.

Pater Beauregard, oud Jesuit en een der laatste redenaars, die den stoel der waarheid met luister beklommen hebben