is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de 18de eeuw, is overleden tot Hohenlohe in Duitschland, in het 73ste jaars zyns ouderdoms. Hy was beroemd in Vrankrijk, door den gelukkigen uitslag zyner predikatiën en de heiligheid zyns levens. Een doordringende, alhoewel min doorwrogte welspreekendheid, en misschien zo veel min doorwrogt als zy doordringender was; een ware apostolische toon, een gebaar volstrekt overeenkomende met de stof die hy verhandelde, alles wekte in hem de aandagt op, terwyl het hoog denkbeeld zyner deugden de achting van een ieder tot zig trok. Zo verwydert van de toejuichingen natejagen als hy vreemd was van alle eeraigt, beoogde hy geen andere vergelding, als die van het goed dat hy veroorzaakte, hetwelk in der waarheid groot was. Nooit sprak hv over de goddeloose boeken, of veele zyner aanhoorders bragten ze by hem om ze te verbranden. De vasten, dien hy in het Hof preekte, deede een allergrootste indruk op de gemoederen, door die evangelische en stoutmoedige vryheid, met welke hy, als een andere Jeremias, de ongelukken aankondigde, die op Frankrijk stonden te vallen.

Veele persoonen kunnen zig nu nog herinneren die voorzeggende woorden, met welke hij het welfsel van Onze Lieve Vrouwe Kerk te Parys, dertien jaren vóór de omwenteling dede weergalmen, en die wy zo letterlyk hebben zien volbragt worden: „Ja, het is op den Koning, riep hy, en op „de Godsdienst, dat de philosophen het gemunt hebben; „de byl en de hamer zyn in hunne handen, zy wagten den „ gunstige n stond maar af, om den Throon en den Autaar „om verre te werpen. Ja, Heere, uwe Tempels zullen ge„plundert en verwoest worden, uwe Feestdagen afgeschaft, „uwe naam gelastert, uwe Godsdienst verbannen. Maar wat „hoor ik, groote God! wat zie ik! . . oneerbaare en onheilige liederen volgen op de hoogheilige gezangen, die de „muren van den Tempel ter uwe eere deden weerklinken ! „en gv, eerloose Godheid des Heidendoms, ontugtige Venus, „gy zelfs komt hier onbeschaamd de plaats inneemen van