is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewouderden in lieni de kragt en zalving', waarvan men zo weinige voorbeelden vind in de protestantsche redenaars. Aaar Duitschland geroepen, was hy daar ook niet ledig: hy preekte altyd met eenen nieuwen toeloop en gelukkigen uitslag. Zyn arbeid verhaaste zyne krankheden, en hv vond bv de deugdzame Princesse van Hohenlohe eene allertederste en milddadigste herbergzaamheid. Nogtans bereide hy zig om naar Frankryk weder te keeren, begeerig 0111 de laatste kragten van zynen yver en welsprekendheid aan den Godsdienst en zyn vaderland optedragen, wanneer de dood hem verraste.

Het weinige, dat hy bezat, heeft hy door testament gelaaten aan de Jesuïten van Busland, als een bewys der aangekleeftheid, die hy nooit had opgehouden te hebben voor een Orde, aan welke hy zyne opvoeding, zyne deugden, en de gelukkige uitoeflening zyner talenten verschuldigt was.

Daar wy een zo groot verlies bitterlyk beweenen, zoo konnen wy ons niet onthouden van te vraagen: ,,wie zal toch de schade herstellen, die de dood dagelijks veroorzaakt ? en langs waar en hoe zullen er andere mannen komen, om de plaats van dusdanige te vervullen?"

In Beckers' papieren nalatenschap bevinden zich nog eenige, meest onvoltooide controversartikelen, veelal vervaardigd ter verdediging der Societeit, die destijds te heviger werd aangevallen en gelasterd naarmate het tijdstip meer nabij was, dat zij voor Pius A II over geheel den aardbodem zou hersteld worden.

P. Beckers schreef' veel en was gewoon aanteekening te houden van 't geen dag voor dag geschiedde. Wat hij noemde ,,geldzaken voor het huis," de dagelijksche uitgaven voor het huishouden bevattend, is natuurlijk zeer alledaagsch, al kan men er nu en dan een wetenswaardigheid uit opvisschen. Dat geldt echter nog veel meer van andere aanteekeningen, hier en daar in zijn schriftelijke nalatenschap verspreid.

Ziehier een korte bloemlezing daaruit zonder anderen