Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Trappisten gelijk boven 94 gl.; 29 Maart aan de Trappisten 113 gl.;a) 14 April aan de Fransche priester 60 gl. Den 215ten Mei getrouwd Nicolaas v. Son en Christina Jansen Pakker, de eerste had het Jansenisme, de tweede het Calvinisme afgezworen. 28 Oct. aan P. Groonen voor den franschen priester 44 gl.; 5 Nov. geleend) aan P. Kohlman en Aubry voor de reis na Londen vijf en twintig ducaaten. s) 11 Nov. aan Ciamberlani 15 ducaaten. 12 Nov. geleend aan P. Henri 100 gl.; 29 Dec. verpondingen 188 gl. 8 st. 30 Dec. item 282 gl. 4 st.

In 1804: 18 Febr. aan P. Henry 163 gl.; 24 Apr. aan P. Henry naar Brabant 45 gl.; 21 Mei aan P. Henry en Malevé 300 gl.; 1 Juni aan den amplissimus door P. Groonen voor de H. Oliën 4 duc. = 21 gl.; 7 Juni, jurisdictie gevraagd voor P. Verbeeck en gegeven ; 7 Juli aan den heer Kuiper voor Zijne Hoogwaardigheid, voor mijn deel 6 duc. = 31 gl. 10 st. Enz. enz. enz.

Uit deze dorre rekeningen blijkt wel, dat P. Beckers de toevlucht was aller noodlijdenden en hulpbehoevenden.

Beckers beleefde den vurig verlangden dag niet der herstelling zijner geliefde Societeit over den geheelen aardbodem. Hij overleed den lsten Augustus 1806 in den ouderdom van 63 jaren en werd den 5den daaraanvolgende in de Oude Kerk begraven. Blijkens de begrafenisrekeningen was zijn graf in de eerste laag No. 12 van 't „Hoogchoor" gelegen. Ook Beckers' eerste opvolgers werden daar ter aarde besteld, s)

1) Uit dezen telkens herhaalden post blijkt, dat P. Beckers de gelden inzamelde voor de Trappisten.

2) Ant. Kohlman, Nic. Aubry, Joan Henry en Melehior Malevé waren missionarissen, voor Rusland of America bestemd. Zie levensschets van J. P. Roothaan, bl. 18, en bl. 131, 134 boven.

3) Volgens nog aanwezige stukken had dit graf vroeger gestaan op naam van Emanuel Pelgrom de Bie [uit Bilderd\]k's voorgeslacht] gehuwd met Debora Brest, vervolgens op naam van Michilda

Sluiten