is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl zijn onmiddellijke voorganger nog werd bijgezet in No. 61 der vijt'de laag. Op zijn doodsprentje leest men de gelukkig gekozen woorden: „Die er velen ter rechtvaardigheid leeren, zullen blinken als sterren in de eeuwen der eeuwen." Hij was een ijveraar geweest niet slechts voor de belangen zijner dierbare Krijtbergkerk, maar ook voor de belangen der zwaarbeproefde Kerk in 't algemeen, inzonderheid der arme kloosterlingen en kloosterorden, en der in 't buitenland ontluikende missies.

Zijn in 1791 geschilderd portret, een tegenhanger der door denzelfden kunstenaar vervaardigde afbeelding van Matthias Thomassen, wordt met verschuldigden eerbied in den Krijtberg bewaard. 1)

Als superior der Jezuïeten-missie werd pater Beckers opgevolgd door den Bruggenaar en ex-Jezuïet Ilenricus Fonteyne, die van 1810 tot '14 zijn verblijf liield in den Krijtberg, nadat hij, in 1792 uit Rusland wedergekeerd, achttien jaren te Nijmegen in de Molenstraatskerk aan 't zielenheil gearbeid had. Hij overleed den 8sten Februari 1815 in 't noviciaat te Destelberge. een buitengoed in de omstreken van Gent.

Beckers' plaats als hoofdmissionaris in de St. Franciscuskerk werd nu ingenomen door den reeds meermalen vermelden pater Ilenricus Groenen, alweder een Maastrichtenaar

Maria Pelgrom de Bie, weduwe van wijlen Abraham Roghé. daarna van Joh. Ernst Reigart en eindelijk van „de Roomsche priesters van de kerk genaamt de Kreytberg."

1 In het archief van den Krijtberg berusten twee authentieke exemplaren van den inventaris der nalatenschap van A. Beckers, idem twee van den inventaris der kerkgoederen bij zijn overlijden, benevens een aantal andere stukken, daarop betrekkelijk, voor de notarissen H. ten Broek J. van Riet en F. J. Pelletier gepasseerd. Ook berusten aldaar de oorkonden van de door Beckers in 1801 opgerichte broederschap der gedurende Aanbidding, alsmede van de vernieuwing aller aflaten eertijds aan de kerken der Societeit verleend. (Zie bijlage VIII).

GESCHIEDENIS V. D. „KRIJTBERG." 10