is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en oud-leerling van 't gewezen Jezuïeten-college aldaar. In 174U geboren uit het huwelijk van Petrus Groenen en Catharina Mechtildes Beun, was hij den 29*ten September 1700 in de Societeit van «Tezus getreden, had gedurende de jaren harer suppressie zijne krachten besteed aan 't geestelijk welzijn der Antwerpenaars en was, gelijk we reeds aanstipten, te gelijk niet Beckers den 13ien December 1803 wederom opgenomen onder de zonen van den H. Ignatius.

Zoo bewogen als de eerste jaren van Beckers' zendelingschap waren, zoo rustig en kalm mocht pater Groenen gedurende acht jaren de zielzorg dragen der Amsterdamsche katholieken, die zijne kerk talrijk bezochten. Hij verzamelde en oogstte vele vruchten op den akker, door zijn voorganger zoo deugdelijk voorbereid, en kweekte daar zelt' nieuwe aan. Geholpen door Petrus Brusseler — die, uit Burscheit bij Aken herkomstig, in 180(5 te Amsterdam in 't gezelschap van Jezus was getreden x) — regelde en ordende hij in alle stilte de zaken zijner gemeente en de belangen zijner kerk. t Is juist deze stille maar vruchtbare werkzaamheid, die, hoe kostbaar ook in de oogen Gods, luttel opziens baart in in de oogen der menschen en weinig stof levert aan de pen des geschiedschrijvers. Al had de eerbiedwaardige grijsaard zijn tweeden medehelper, den jeugdigen Joannes Verbeeck, in 1812 aan zijn zijde zien nedervallen ■), toch arbeidde hij, ondanks veel lichamelijk lijden en al de gebreken van den ouden dag, onverdroten voort totdat eene kwaadaardige zenuwzinkekoorts een einde maakte aan zijn werkzaam leven. Hij stierf den 30-iten September 1814 in den hoogen ouderdom van meer dan 74 jaren en werd den 4'len October in de Nieuwe kerk begraven. Op zijn gedachtenisprentje leest inen : „Ik heb een goeden strijd gestreden, mijnen loop vol-

li Van 1816—'34 was hij overste te Nijmegen en van 1837—'39 zendeling in de Haagsche Teresiakerk. Hij overleed in 1842. 2' Verg. blz. 129 hierboven.