Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze nog jeugdige, maar allesbelovende priester heeft een bijzondere vermelding verdiend.

Henricus Corn. de Bont werd den 13den April 1789 te Heuaden geboren en voltrok zijne theologische studiën in het pas opgerichte seminarie van Nieuw-Herlaar (later naar Haaren verplaatst), onder de leiding van den beroemden president Antonius van Gils. Den 22slen Februari 1812 werd hij te Munster priester gewijd. Na 't voleindigen zijner godgeleerde studiën in datzelfde jaar, verving hij als professor der theologie den geleerden Caspar Moser, toen deze, op bevel van keizer Napoleon, in Juni 1812, met Ant. van Gils eerst naar Mechelen en vervolgens naar Dyon in Bourgondië werd overgevoerd. Na den terugkeer dier ballingen in 1814, werd De Bont voor de kapelanie van Waalwijk bestemd, maar den 22 September van datzelfde jaar bevond hij zich in 't noviciaat te Rumbeke, een kasteel bij Rousselaere, onder de leiding van den bekenden Henr. Fonteyne. ') Al in de eerste helft des jaars 1815 tref ik hem in den Krijtberg aan, waar de vrome en geleerde priester reeds, gelijk vermeld is, den 13 November 1816 overleed en den 16den daaraanvolgende in de Nieuwe kerk begraven werd. Zijn aandenken leeft voort in 't van hem bestaande portret, dat u aan een Aloysius doet denken.

Intusschen was tot overste benoemd pater Arnoldus Luyten, een Roermondenaar, die, in 1753 geboren en reeds ten jare 1770 de Societeit van Jezus ingetreden, in 1804 weder opgenomen was, en, na twaalf jaren te Nijmegen als zendeling gestaan te hebben, in 1816 tot opvolger van pater

1) Zie Ant. v. Gils en de kerk. gebeurtenissen van zijn tijd bi. 205 en volg. 216, Coppens Geschiedenis van 't bisd. 's-Hcrtogenbosch I. 338 en Schutjes II. 193. Verg. de Fasti breviores Prov. Belgicae pag. 8.

Sluiten