is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder pater H. Groenen moet er eene aanzienlijke verandering zijn aangebracht, zoodat een nieuwe wijding van 't kerkgebouw noodzakelijk werd geoordeeld. Dat bleek mij uit een brief van Mathias Roothaan aRn zijn zoon Joannes in Rusland, waarin hem de vader den dood aankondigde zijner den 4den April 1809 overleden moeder. Daar luidt het in een postscriptum : „Ik had eerst gemeend uw een veel aangenamer brief te kunnen schrijven, weegens eene overgroote plechtigheid in de Krijtberg, omtrent de H. Wijding derzelve, op Witten Donderdag, door den bisschop (Van Velde de Melroy?) geassisteerd door de P(aters) beneffens nog wel 30 geestelijken, maar ...."

Doch aan pater Fol was het voorbehouden een aanmerkelijke verbetering van huis en kerk te verkrijgen. Den 10>ien \[ei 1835 werd door den aannemer van publieke werken, Nicolaas Swarte, het bestek onderteekend met „de voorwaarden voor het maken van een nieuwe pastory en het achteruitbrengen van den kerkmuur der R. K. Kerk de Krijtberg, te Amsterdam." Het geheele werk werd volgens dat bestek en nevengaande teekening aangenomen voor een som van 29978 gl. Op het rekest van Alb. Bern. Roothaan, Joannes' broeder, verzoekende Burgemeester en Wethouders van Amsterdam om de aangeduide perceelen „te mogen verbouwen, dezelve te vereenigen en onder één gevel te brengen," werd ten 10,len Mei besloten „des rekwestrants verzoek te accordeeren, mits geene belendenen te benadeelen, en zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen der stedelijke brandkeure, onder toezicht van stads rooimeesteren."

Ten gevolge dezer voorloopige maatregelen werd nu het oude Krijtberggebouw, — en hiermede, helaas, ook de eeuwenheugende gevelsteen, die het opschrift Crytbergh droeg — afgebroken en, bijna geheel nieuw opgebouwd, onder één gevel gebracht met het daarnaast gelegen koets-

1) J. C. Alb. Tbijm Levensschets van P. Roothaan bi. 37.