Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis, <le stalling en vier pakzolders, welke de rijke Elisabetli Moyana, ten overstaan van den notaris Theodorus Marinus de Man, quasi verkocht, maar in werkelijkheid ten geschenke had gegeven aan de zendelingen der St. Franciscuskerk. Hiermede was de pastorij ongeveer in den tegenwoordigen toestand gebracht en het oude kerkgebouw dertig voet langer geworden. Een legaat van 3000 gl. werd ten jare 184<i door de godvreezende juffrouw Wansink, bij laatste wilsbeschikking, ter versiering bestemd der vergroote kerk. ')

Die vergrooting was allernoodzakelijkst geworden; want de geestelijke opbouwing der gemeente hield onder pater tol en zijn eerste opvolgers gelijken tred met de stoffelijke ontwikkeling van kerk en kerkhuis. De volgende statistieke opgaven heb ik uit officieele oorkonden geput. Ten jare 1836 telde men in den Krijtberg 2600 paaschcommunies, in 1844 waren er 3600 en in 1867 was het getal tot 4300 geklommen.

De echt vrome pater Fol verzuimde dan ook niets om de godsvrucht der geloovigen aan te wakkeren.

Op voordracht van den kardinaal Pedicini, prefect deicongregatie tot voortplanting des geloofs, verkreeg hij den 8<um, November 1832 van zijne Heiligheid Gregorius XV] de bevoegdheid, om het broederschap van onze Lieve Vrouw van den berg Karmel op te richten in den Krijtberg. De bedongen toestemming van den superior der Missie werd den I4'1en December door A. Antonucci verleend. ')

1) De verdienstelijke schilderij van T. J. Navez (get. 1823), den Apostel Thomas voorstellend en den verrezen Christus, dagteekent uit de dagen van pater Fol. Zij diende tot altaarstuk afwisselend met den Zaligmaker, verschijnend aan den H. Ignatius van P. A. Bosch (get. 1656 ; de geboorte van Christus door J. Gossers (get, 1657 ; de Kruisdraging door Jordaens en het hierboven (blz. 74) beschreven tafereel van E. Quellinus. Zie over de schilderijen bijlage X en over de kostbare remonstrans bijlage XI.

2) Zie bijlage XII.

Sluiten