is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diisir gat' hij blijken van een onvermoeid werkzamen geest en een meer dan gewonen aanleg voor de wetenschap. Nog eenige maanden woonde hij iu zijne geboortestad de lessen van het athenaeum bij, en begat zich in den zomer van 182(5 naar Zwitserland, waar hij den 24sten Juni te Brigg in 't noviciaat der Societeit van Jezus werd opgenomen. Toen België den Jezuïeten weer gastvrijheid aanbood, vertrok ook hij met zijne landgenooten derwaarts, om er de theologische studiën te voltooien. Den 24sten December 1834 door Mgr. F. Van de Velde, bisschop van Gent, tot de priesterlijke waardigheid bevorderd, begon hij — tijdens het zoogenaamde derde proefjaar — onder de leiding van den in België zoo beroemden missionaris, pater Isidorus van Iverckhove, zijn apostolische loopbaan, dertig jaren lang onverpoosd in zijn eigen vaderland met voorbeeldige geestkracht voortgezet.

„Vooral de hoofdstad kan het getuigen, hoe hij daar als missionaris in den Krijtberg, van 1836—'52, zeventien volle jaren werkzaam was. Velen zullen zich herinneren met hoe veel ijver hij het catechetisch onderwijs voor kleinen en grooten behartigde, hoe veel zorg hij aan zijn preken e* meditatiën besteedde, hoe hij in den biechtstoel als bestormd werd. Dit belette echter niet, dat hij ook buiten de kerk in de stad, en buiten de stad overal, waar zijne hulp gevraagd werd, zich als verdubbelende, het lot van kinderen en weezen, van armen en hulpbehoevenden, het heil van geestelijken en wereldlijken, van atgedwaalden en zondaars ter harte nam. Wie telt ze de missiën en retraiten door hem toen en later gegeven?

„Zeker veel, zeer veel was en is er door andere verdienstelijke mannen in het belang der Amsterdamsche katho-

van Canea; hij had er onder de leiding gestaan van den toekomstigen Bollandist Jos. Van der Moere, en der Amsterdamsche gebroeders Joannes Koedijk f 9 Oct. 1854 en Franc. Koedijk <t 24 Dec. 1860 , alsmede van .Toannes Loncke en Lambertus Dehasque.