is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en reeds ia 1850 had hij te dien einde eenige huizen aangekocht op de Heerengracht. Zijn grootsch opgevat plan mocht echter niet verwezenlijkt worden. De uitvoering daarvan was voor zijn derden opvolger weggelegd en wel ter zeiver plaatse waar 't oude gebouw gestaan heeft.

Daartoe hebben indertijd niet weinig medegewerkt de beide Maria-congregaties, in 1857 door pater Consen opgericht, de eerste onder den titel van Onze-Lieve-VrouwGeboorte, de tweede onder dien van Maria's Bezoek aan Elisabeth, later in haar Opdracht in den Tempel veranderd. Die bloeiende vereenigingen, welke 't echt christelijk leven onder alle standen bleven aanwakkeren, hebben in 1882 en '83 het zilveren jubelfeest van haar bestaan met veel luister gevierd.

Onder pastoor Consen werd door Zijne Heiligheid Pius IX, den 4len Maart 1853, de zoo heilzame kerkelijke hiërarchie in Nederland hersteld, ten gevolge waaraan door Mgr Yan Vree, eersten bisschop van Haarlem, eene parochieverdeeling moest ingevoerd worden, bij den gewezen toestand van Missie onbekend. Bij de kerspelregeling der parochiale indeeling van Amsterdam, werd de Krijtberg of St. Franciscus-Xaverius-kerk eene hulpkerk der zusterlijke hoofdparochie, den Zaaier of St. Ignatius-kerk, In den geestelijken werkkring der beide staties werd daardoor weinig verandering aangebracht.

Pater Consen bleef de pastoreele bedieningen met ijver waarnemen tot in het jaar 1859. In Maart van het volgende jaar tot rector van het theologaat te Maastricht aangesteld, werd hij in September 1861 andermaal tot pastoor der Ignatius-kerk te Nijmegen benoemd, waar hij den llden November 1870 in 67-jarigen leeftijd overleed. Zijn stoffelijk overschot werd naar den huize Mariëndaal, onder Velp, overgevoerd, en aldaar, den 15len November, in den grafkelder bijgezet.

Volgaarne zullen de Amsterdammers en Nijmegenaars met de lofprijzing instemmen, op zijn bidprentje te lezen: ,.Ik