is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootendeels zijne studiën voltooide. Als jeugdig misdienaar, zoo verhaalt men, verzuimde hij nooit zijne beurt waar te nemen, en men kon het hem aanzien dat hij geheel doordrongen was van Christus' waarachtige tegenwoordigheid in 't H. Altaarsacrament, het hoofdvoorwerp der godsvrucht van den toekomstigen priester. Als 19-jarige jongeling trad hij, den 30sten September 1838, te Drongen (Tronchiennes) in de Societeit van Jezus, besteedde de jaren 1840—'48 aan het onderwijs der jeugd in 't college van Antweupen en aan de beoefening der hoogere wetenschappen te Namen en te Leuven. Den 21sle" September 1850 priester gewijd, was hij dat jaar en in 't volgende pater Ant. De Wit behulpzaam bij de oprichting van 't Aloysius-college te Sittard. Te Maastricht voltooide hij zijne theologische studiën, gaf met den besten uitslag veelvuldige missies en verwijlde eenigen tijd in den Haag, totdat hij den 8sten Mei 1855 naar de Zaaierskerk werd gezonden, vanwaar hij in 1859 naar den Krijtberg werd overgeplaatst.

't Ligt velen katholieken Amsterdammers nog versch in 't geheugen, niet wat eene onvermoeibaarheid de innemende en hartewinnende man zijne meer dan gewone talenten besteedde aan 't bevorderen van 'tzielenheil. Den lsten September 1859 met de geestelijke verzorging der gevangenen (in 't Roode dorp) belast, — die nederige bediening had hij, als overste, zichzelven voorbehouden — voerde hij er eene menigte tot een christelijken levenswandel terug. Hij was een zeer gevierd kanselredenaar, die zijne gedachten in edele vormen wist te kleeden en levendig-bevallig voordroeg, een ijverig missionaris en onvermoeid zielzorger in de vierschaar der boetvaardigheid. Had hij aldus het vertrouwen der aanzienlijken en meer ontwikkelden verworven, niet minder was hij de lieveling der minderen, der armen, der behoeftigen.

Als medebestuurder der Vereeniging van weldadigheid des Allerheiligsten Verlossers en der Heerenvereeniging, wist hij door voorbeeld en opwekking allen met steeds nieuwen