is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soortgelijke vereenigingen ook in andere steden. Zij lieett meêgewerkt aan de emancipatie van t katholieke Nederland, de vorige eeuw door zoo groote mannen begonnen. Zij lieett eene keurbende gevormd, die thans staat in de eerste rijen der strijders voor Vaderland en Kerk."

In een keurige brochure heeft P. de \eer de lotgevallen der Vereeniging, die in 1891 een eigen gebouw op de Heerengracht betrok, breedvoerig uiteengezet, zoodat ik hiei volstaan kan met daarheen te verwijzen 1).

Hiermede zijn wij echter den tijd vooruit geloopen, en zoo we de nog levenden niet geheel onvermeld konden laten, de afgestorvenen, die tot de geschiedenis behooren, mogen wij niet vergeten en de rouwdagen van den Ouden Krijtberg moeten hier herdacht worden, 't Is een plicht van dankbaarheid.

Den 8'ten Januari 1862 overleed in den Krijtberg pater Petrus 1'eeters, den 18'len Augustus 1778 te Herenthals, in het toenmalige Zuidbrabant thans de provincie Antwerpen, geboren. In 1809 vertrok de moedige jongeling naar Rusland, werd aldaar den 14den Augustus als lid der Societeit opgenomen en in 't noviciaat te Dunaburg in de deugd gevormd. Hij onderwees sinds de wijsbegeerte, en bestudeerde de godgeleerdheid aan de academie van Polock in Russisch 1 olen, waar hij den 13 len September 1816, onder den rector magnificus Alovsius Landes, tot magister in de wijsbegeerte gepromoveerd werd. In Rusland had pater Peeters, die tot zijn dood toe warme sympathie voor Rusland bewaarde, a eel veteranen der oude keurbende en ook Johannes Roothaan

1) De /?. K. Vereeniging ,,Geloof cn Wetenschap" te Amsterdam 1873—1903 door W. de Veer S. J„ president der vereeniging. J. S. de Haas — Amsterdam. — Een trouw verslag der feestvergadering, waarin Prof. J. M. Keulier van t gioot seminaiie te Roermond een doorwrochte rede hield, kan men lezen in liet tweede blad van de Tijd, Zaterdag 24 October.