is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de Liefde", onder de schaduw van het kruis. Het ruste daar zacht tot het oogenblik, dat de bazuin des engels het weder opwekt tot een eeuwig leven."

Een derde lijkstoet toog uit den Krijtberg, toen het stoffelijk overschot van pater Joannes Schutte, den 23iten Maart 1880 overleden, naar 't zelfde kerkhof „de Liefde" werd overgevoerd. Deze zoon van Ignatius was den llden April 1810 te Amsterdam geboren en trad den 27sten Augustus 1829, in Zwitserland, te gelijk met de paters Gerardus Eisen en Antonius van der Wolk, in de Societeit van Jezus. Ka in Zuid- en Noordnederland zich gewijd te hebben aan de opvoeding der schooljeugd, werd hij eerst naar de Hof- en in 1856 naar de Hoofdstad gezonden, waar hij 24 jaren, — dikwerf afgebroken door elders gegeven missies en retraiten — aan de geestelijke belangen der Amsterdammers, vooral der Congreganisten van Maria, gewijd heeft. Hij had het zeldzaam geluk den 27s,e" Augustus 1879 zijn „gouden jubelfeest als lid der Societeit van Jezus" in de H. Franciscus-kerk te mogen vieren. Bij deze gelegenheid schreef het Amsterdamsche dagblad De Tijd: „Heden vierde in de kerk van den H. Franciscus Xaverius {de Krijtberg) de WelEerw. pater J. Schutte zijn gouden jubelteest als lid der Societeit van Jezus. Voor wie wisten, hoezeer de eerbiedwaardige grijsaard, meer dan een kwarteeuw in de stad zijner geboorte met onvermoeiden ijver arbeidend, bij Amsterdams katholieken in aanzien staat, baarde de talrijke deelneming der honderden, die van den vroegen morgen af de H. Missen bijwoonden en ter H. Tafel naderden, geen bevreemding. Immers gelijk de Wel Eerw. pater Van den Anker in de feestrede, na de plechtige H. Mis van den Jubilaris, deed opmerken, — allen herinneren zich levendig de tallooze goede werken, door den apostel verricht, de droevige dagen der besmettelijke ziekte, die Amsterdam teisterde en waarin pater Schutte dag en nacht aan het ziekbed den troost bracht,