is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tige wijze werd opgedragen door den Zeer-Eerw. pater \ au Heivoort, verdrongen zich ongeveer drieduizend geloovigen in liet ruime kerkgebouw. De offervaardige priester mocht het edele genot smaken, zijn rusteloos pogen en worstelen met veel moeilijkheden op waardige wijze bekroond en beloond te zien. Een welsprekende welkomstgroet van den Zeer-Eerw. pater Henricus Verweerd greep blijkbaar de gemoederen aan, en drong in de talrijke harten der schare door. Het woord des redenaars was volkomen in overeenstemming en harmonie met het heerlijke orgelspel en den

schoonen zang der koristen". ^

Dit gebouw verving het kerkje van den „paep Lourens.

Hiermede ontvingen we tevens een korte, duidelijke en vrij juiste, zij het ook zeer vluchtige, beschrijving van het nieuwe kerkgebouw. In de Katholieke Illustratie (No. 14) van 'tjaar 1883 komt een uitvoeriger beschrijving voorbij de afbeelding van den nieuwgebouwden tempel.

Den 31'11 December van datzelfde jaar, ieestdag van den kerkpatroon S. Franciscus Xaverius, werd de kerk door Mgr. Bottemanne geconsacreerd. Door de gezalfde handen van Haarlems bisschop werden nu hare wanden gezalfd, en met die zalving hierbeneden daalde vanboven de zalving des H. ' Geestes op de kerk, hare bedienaars en de gemeente neder. Bij 't verrichten der hooge plechtigheden, werd Z. D. Hoogwaardigheid bijgestaan o. a. door de zeer eerw. heeren Schweitzer, van Dieten^en Hoorneman, pastoors der parochiën van S. Catharina, S. Ignatius en S. Augustinus. Na de wijding droeg Z. D. Hoogw. de Pontificale Mis op, omringd van een talrijke schare geestelijken, en onder de veel aanwezige leeken werden een drietal leden van 't dagelijksch bestuur opgemerkt. Daarna sprak de hoogeerw. prelaat een opwekkend woord tot de menigte en wees op den grootschen tempel, gesticht door de offervaardigheid en milde giften der geloovigen.

Diezelfde milde offervaardigheid heeft sinds den inwendigen