is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhankelijk. Het schijnt, dat de voeding met droog voer de meeste waarborgen oplevert tegen een overgang van toxische stoffen in de melk der koe, welke door verhitting niet steeds onschadelijk worden gemaakt.

2e Aetiologische momenten buiten het voedsel gelegen.

Zoowel bij natuurlijk als bij kunstmatig gevoeden kunnen omstandigheden geheel buiten het voedsel gelegen tot het ontstaan van voedingsstoornissen aanleiding geven.

Onder deze zij vermeld:

1". Hooge buitentemperatuur. Deze schijnt vooral op het ontstaan van den acuten vorm van invloed te zijn; althans gedurende het heete seisoen neemt de frequentie dezer stoornissen zoo sterk toe dat Baginsky eene bepaalde groep als „zomer-diarrhee" heeft aangeduid. Bij ons te lande wordt de sterke stijging der voedingsstoornissen meest waargenomen in Juli en Augustus en met name alsdan, wanneer reeds eenigen tijd de zware zomerhitte heeft bestaan en het inwendige der huizen doorwarmd is. Wanneer dan daarbij de avond niet de gewenschte afkoeling brengt ziet men juist de groote sterfte aan voedingsstoornissen optreden.

De hooge buitentemperatuur werkt hier op twee wijzen, ln doordien zij abnormale gistingen in de koemelk sterk bevordert en 2<>. doordien zij stoornissen in het chemisme der voeding veroorzaakt waarbij de vatbaarheid voor het ontstaan van voedingsstoornissen toeneemt. Daardoor is het begrijpelijk, dat de kunstmatig veel meer dan de natuurlijk gevoede zuigeling van dien nadeeligen invloed der hooge buitentemperatuur zal te lijden hebben.

De wijze waarop de hitte tot het ontstaan der