is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke nu ook de rol moge zijn die de micro-orgairismen bij de voedingsstoornissen spelen, zoo is het toch zeker dat aan een abnormaal mechanisme en chemisme het hoofdaandeel in de naaste oorzaak der klinische verschijnselen moet worden toegekend.

Eene andere opvatting omtrent de pathogenie is in den laatsten tijd door de Breslauer school met Czerny en Kellek aangenomen. Zij vonden, dat vooral bij de chronische voedingsstoornissen het gehalte der urine aan ammoniak belangrijk was verhoogd. Bovendien zagen zij o. a. door de dyspnoe, die veelal de voedingsstoornissen vergezelt, eene overeenkomst met het beeld, dat bij vergiftiging met zuren pleegt te ontstaan. Zoodoende werd de meening geboren, dat bij de voedingsstoornissen eene zuur-intoxicatie in het spel is, welke zoude berusten op eene verhoogde resorptie van zuren van uit het darmkanaal. Deze in het bloed opgenomen zuren, zouden in de weefsels tot eene verhoogde ammoniak uitscheiding aanleiding geven en zoodoende het verhoogd ammoniakgehalte der urine verklaren. De in het darmkanaal zich ophoopende zuren zouden ontstaan door abnormale gisting van het met het voedsel opgenomen vet. Op grond van deze meening werd door Keller een moutsoep, welke nagenoeg vetvrij is en groote hoeveelheid alkali bevat, bij de diëetbehandeling der chronische voedingsstoornissen aanbevolen en na getuigenis van Gregor e. a. met bizonder gunstig resultaat toegediend, zoodat de verkregen uitkomst aan de theorie der zuur-intoxicatie een grooten steun zoude verleenen.

Latere onderzoekingen (Bendix, Pfaundler) hebben