is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeistof in de maag achterblijft, schijnt mij eene geheel indifferente vloeistof met name een phijsiologische zoutsolutie (0.6:100) het meest verkieselijk.

De maaguitspoeling door Epstein bij de behandeling der voedingsstoornissen ingevoerd, heeft ten doel den in abnormale gisting verkeerenden maaginhoud te verwijderen en daarbij het maagslijmvlies tot secretie te prikkelen (Heubner).

Vele paediaters willen de behandeling van elke voedingsstoornis door zulk eene maagirrigatie inleiden, in de meening dat daardoor aan eene indicatio causalis zoude zijn voldaan.

Het komt mij voor, dat deze indicatie veel te ruim is gesteld. Men neme toch in aanmerking dat de kunstbewerking, hoe eenvoudig en gemakkelijk in klinieken en poliklinieken toe te passen, toch in de praktijk op begrijpelijke inoeielijkheden (ongeoefendheid der helpsters, psychisch effect op de omgeving) stuit. Daarbij is, naar mij is gebleken, hare waarde overschat en naar het mij voorkomt (en ook Heubner is van die meening) kan zij alleen dienstbewijzen bij die chronische voedingsstoornissen, waarbij het braken het op den voorgrond tredend verschijnsel vormt en dit verschijnsel aan meer eenvoudige behandelingswijzen (b.v. dieetregeling) hardnekkig blijft weerstand bieden.

b. Darmirrigatie. Het kind ligt op de rechterzijde, liefst op een vasten onderlaag, met verhoogd bekken, de linker dij en de beide knieën gebogen om den intra abdominalen druk te verlagen. Een goed geoliede Nelaton-catheter (N. 15 a 25) in het rectum voorzichtig opgeschoven en onder een druk van 2<> a 30 centimeter geirrigeerd.

Wil men nu den ganschen darm irrigceren dan wordt