is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

catarrh (kortweg entero-catarrh) en gastro-enteritis (kortweg enteritis) moet spreken.

Weer anderen hebben een geheel bizondere terminologie, z.a. zomerdiarrhee, (Baginsky), ehymus- en darmwandinfectie (Escherich). infection digestive (Lesage) enz.

Dezelfde verscheidenheid en verwarring is waar te nemen ten opzichte van de indeeling en zoodoende vindt men nagenoeg bij eiken auteur een geheel eigenaardige indeeling en terminologie gekozen, hetgeen de studie van het onderwerp voor hem, die zijn kennis bij verschillende schrijvers wil verrijken, wezenlijk compliceert.

Nomenclatuur en indeeling zijn uit den aard der zaak in den loop der tijden steeds afhankelijk geweest van onze kennis omtrent de pathogenie der voedingsstoornissen. Zoo wordt b.v. door Lesage, die deze ziekten als infectieprocessen (infections digestives) beschouwt, een bepaald ziektebeeld met den naam ,acute koortsige digestieve infectie van den darm" bestempeld, terwijl datzelfde ziektebeeld door schrijvers, die z.a. Baginsky de pathol. anat. afwijkingen voor de ziekteverschijnselen aansprakelijk stellen, als „gastro-enterocatarrh" is geboekstaafd.

Een allereerste poging tot classificatie is reeds te vinden bij Billard, die in 1826 eene beschrijving gaf van tien soorten maag- en darmziekten, die aan het cadaver zijn te onderscheiden. De beschreven afwijkingen zijn echter voor een deel eerst postmortaal ontstaan en doordien zijn schema absoluut geen rekenschap hield met de klinische verschijnselen, bleek het voor de kliniek zonder eenige waarde.

Tegenover de inzichten van Broussais, die elke diarrhee afhankelijk acht van ontsteking van den darmwand, begint men sinds 1840 allengs een scheiding te maken tusschen diarrhee afhankelijk van organische laesie van het slijmvlies (catarrh of ontsteking) en de diarrhee, uitsluitend berustend op een gestoord chemisme van den darminhoud bij, althans aanvankelijk, normaal slijmvlies (dyspepsie).

Het oudste der later opgemaakte stelsels dateert van ongeveer