is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dyspepsie en catarrh, dan onder dat van enteritis. Haar duur is gewoonlijk ook korter vermits zij met het primair lijden gewoonlijk weer wijken. Men verklaart haar ontstaan bij infectie-ziekten gemakkelijk door de rol, die het maag-darmkanaal speelt bij da uitscheiding van bacteriën en toxinen; en het laat zich spreken, dat de uitgescheiden ziekteproducten niet zonder lokalen invloed blijven. Doch nog op eene andere wijze laat zich haar ontstaan verklaren en wel doordien onder den invloed van het algemeen lijden de in den darm aanwezige obligate bacteriën virulent worden en er dus endogene infectie ontstaat. Zoo is o. a. uit proeven van Mosny en Marcano gebleken, dat door het inspuiten van toxinen van staphylococcus aureus binnen het bloed, in het darmkanaal alleen het bact. coli en wel in reine cultuur was te constateeren.

Bij aandoeningen der ademhalingsorganen ontstaat de secundaire infectie waarschijnlijk door het doorslikken der sputa.

Zooals reeds opgemerkt, is voor de nu volgende classificatie als basis gekozen de klinische symptomatologie. Intusschen zijn die verschijnselen, welke voor de differentieele diagnose het meest dienst doen niet altijd even duidelijk uitgesproken, en alsdan zal het in de praktijk voorkomen, dat in een concreet geval de plaats die men het geval zal geven tot moeielijkheden aanleiding geeft.

Henoch is zelfs van meening, dat gewoonlijk de klinische verschijnselen zóó vaag zijn, dat het niet mogelijk is afgeronde ziektebeelden te ontwerpen, zoodat deze schrijver zich dan ook niet aan eene indeeling waagt.

In den regel echter zal het m.i. mogelijk zijn om