is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bussenmelk, koemelk met plantenafkooksels enz. beproeven; was koemelk tevoren niet toegepast, dan kieze men direct de koemelk verdund 1 op 3 of 2.

Verslimmeren de verschijnselen allengs en neemt de ziekte meer het beeld der gastro-enteritis aan dan onthoude men elk voedsel en behandele het geval onmiddellijk als zoodanig.

Zoodra er een bepaald aetiol. moment is aan te wijzen, worde dit zoo mogelijk onmiddellijk geëlimineerd.

Een mechanische therapie houd ik bij de acute dyspeptische ziekte niet op hare plaats. Alleen bij den onder het beeld van acuten dikdarmcatarrh verloopenden vorm, kan als de medicamenteuze therapie niet spoedig succes hééft, tot de dikdarmirrigatie worden besloten.

Wat de medicamenteuze therapie, zoomede de behandeling der secundaire voedingsstoornissen betreft, verwijs ik naar het hiervoor, bij de natuurlijke voeding, vermelde.

B. Gastro-enteritis acuta (enteritis).

Hieronder is te verstaan een acute voedingsstoornis, welke naast de verschijnselen van den kant van het darmkanaal, het beeld aanbiedt van een algemeen lijden.

Terwijl de acute dyspeptische ziekten het meest in de gewone praktijk worden aangetroffen, komt de gastroenteritis acuta, als zijnde een meer ernstig lijden, meer in ziekenhuizen ter observatie en zij is daardoor de wetenschappelijk meest bestudeerde voedingsstoornis.

De gevallen zijn veelal te rangschikken tot één der beide door Lesage aangegeven typen n.1.

1". de pyretische vorm. Deze is gekenmerkt door teniptrutuurveiheffingeii, tamelijk hooge remitteerende