is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaamsdeelen (handen, voeten en aangezicht). Men ziet dus, dat de door Widekhoker gegeven beschrijving geheel afwijkt van die der overige anteuren en ra. i. niet juist is. Het door W. beschreven symptomencomplex heb ik wel waargenomen, doch slechts als complicatie bij chronische voedingsstoornissen (zie later).

Complicatiën komen bij de acute gastro-enteritis zeer veelvuldig voor en kunnen betreffen aandoeningen van zeer verschillende organen. Wat de wijze van ontstaan betreft, willen sommigen dat virulente microorganismen van uit het darmkanaal in den bloedstroom gerakend (septichaemie), tot infectie van verwijderde organen zoude leiden. Volgens anderen echter treedt de complicatie uitsluitend tengevolge van secundaire infectie op, d. w. z. de verwijderde organen wier vatbaarheid voor infectie door het algemeen lijden is verhoogd, worden van buiten af, dus niet door den bloedstroom, geïnfecteerd. De mogelijkheid bestaat verder nog, dat toxische stoffen van uit het darmkanaal in den bloedstroom geraken en op verwijderde organen hun pathogenen invlöed uitoefenen (toxiinfectieuze processen). Complicatiën komen voor in:

Long. Als bronchitis en bronchopneumonie, bij wrelke herhaaldelijk b. coli in reine cultuur is geconstateerd, doch waarschijnlijk door postmortale infectie; in de gevallen toch waar durante vitara door punctie in de bronchopneumonische haarden naar micro-organismen is gezocht, werden deze niet geconstateerd.

Bij de dyspnoe der algide vormen vindt men de longen gewoonlijk volkomen normaal, vandaar dat deze dyspnoe als eene toxische wordt beschouwd.

Nier enz. Albuminurie met vormelementen treedt, vooral bij jonge zuigelingen, vrij constant op. Oedeem is zeldzaam. Cystitis is veelal geconstateerd, doch