is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook ik waargenomen en door genezing van liet grondlijden zien verdwijnen.

therapie. l)e behandeling der chron. voedingsstoornis is zeker wel een van de moeielijkste vraagstukken, die in de praktijk aan den behandelenden geneesheer worden gesteld.

De jonge arts, die zijne kennis in deze uit de algemeene wenken, die in de gebruikelijke leerboeken daaromtrent zijn te vinden, heeft geput, beseft al spoedig hoe weinig waarde deze voor de behandeling van een concreet geval bieden. Doch ook de meer ervaren geneesheer moet herhaaldelijk ondervinden, dat de, uit de behandeling van een aantal gevallen verkregen kennis, nog geen waarborg aanbiedt, dat in een gelijksoortig terugkeerend geval de te voren met succes verkregen behandeling ook nu weêr met gunstigen uitslag zal worden bekroond.

De reden hiervan is gelegen daarin, dat, in hare pathogenie en aetiologie geheel verschillende ziekten, onder hetzelfde klinisch beeld verloopen, terwijl bovendien ons nog geheel onbekende individueelc verhoudingen op dit verloop en op de resultaten der behandeling van grooten invloed zijn.

Toch kunnen m. i. de hierna te noemen wenken een in den regel bruikbaar richtsnoer geven.

Evenals bij de behandeling der acute voedingsstoornissen moet ook hier het zwaartepunt gelegd worden in:

1°. De dietetische therapie. Van eene andere therapie toch moge ter bestrijding van enkele verschijnselen