is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quantum zog, dat per maaltijd wordt genomen. Is dit te groot, dan beperke men den duur der maaltijden en make de pauzen 4 & 5 uur. Bij flinke ruime zogsecretie late men dan liefst het kind uit beide borsten de eerste portiën, die het dunst zijn, drinken; verbeteren de verschijnselen, dan kan allengs elk deiborsten in haar geheel worden leeggezogen en liefst zoo, dat bij den eenen maaltijd de eene, bij den volgenden maaltijd de andere wordt gebruikt.

Blijkt uit het zogonderzoek, dat hetzelve zeer vetrijk is, dan trachte men de pauze zoo lang mogelijk te maken en geve het kind van beicle borsten bij eiken maaltijd. Is het zog vetarm, dan late men bij den maaltijd niet de 2e borst nemen vóór de eerste goed is leeg gezogen.

Heubner raadt bij vetrijk zog onmiddellijk voor het zogen, het kind water of slappe bouillon te laten gebruiken. Ik heb dezen raad meermalen toegepast, doch zonder succes.

Bij de dyspepsia gastrica vond ik veelal een bizonder hoog vetgehalte. Hier late men dus ook bij eiken maaltijd de eerste (vetarme) portiën van beide borsten drinken.

Bij de d. intestinalis moet bij voldoende zogsecretie de pauze op minstens 3 uur worden gesteld en beurtelings de een of de andere borst worden gegeven, zoodat elke borst 6 uur pauze krijgt.

Veelal, doch niet in den regel kan door scheik. en microscopisch onderzoek afwijking in het zog worden geconstateerd (blz. 50).

Wijken nu de verschijnselen der chron. dyspepsie niet, doch blijft het kind daarbij in gewicht toenemen dan is er geen reden om van zoogster te wisselen.