Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden voortgezet, doch dient tot natuurlijke voeding, eventueel naast de kunstmatige, te worden besloten.

In enkele gevallen komt het tijdelijk voor, dat de zuigeling hetzij door lichaamszwakte of andere omstandigheden elk voedsel weigert. Alsdan moet gavage in overweging worden genomen.

Het spreekt van zelf, dat daar waar bij een bepaald kunstmatig dietetisch voorschrift genezing is erlangd, hetzelve voor den ganschen zuigelingleeftijd niet zal kunnen bestendigd blijven omdat bij het wassen van den zuigeling aan den aard van her voedsel nieuwe eischen worden gesteld.

c. dietetische therapie bij gemengd voed. sel. Hier zal de dietetische'therapie al naar gelang der omstandigheden als die der natuurlijk of als die deikunstmatig gevoeden moeten worden geleid.

In de meeste gevallen waar tot gemengde voeding is overgegaan, geschiedde dit omdat bij uitsluitend natuurlijke voeding de stoornissen optraden. In deze gevallen is het de opdracht de juiste keuze van het kunstmatig bij voedsel te bepalen.

In sommige gevallen echter is de zogsecretie nog ruim genoeg om tijdelijk het bijvoedsel geheel achterwege te laten en zoodoende eene uitsluitend natuurlijke voeding te beproeven. Deze proef is mij meermalen gelukt en zoo kon ik, door bij gemengde voeding tot uitsluitende borstvoeding terug te keeren, de stoornissen soms zien wijken.

Gelukt de proef niet, dan zal verder overeenkomstig de sub a genoemde voorschriften moeten worden gehandeld.

8

Sluiten