Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. De mechanische en medicamenteuze therapie speelt bij de behandeling der chronische stoornissen slechts een ondergeschikte rol. Hier zij men met geneesmiddelen zeer sober: veelal zelfs kunnen zij gedurende den ganschen duur der behandeling zonder bezwaar achterwege blijven. In elk geval zij men er op bedacht, dat deze therapie alleen, d. w. z. zonder zorgvuldige dietetische behandeling geen succes geeft.

Bij congenitale digestiezioakte zijn stomachica (pepsin; amara: tinct. amara, tinct. nucis vomicae ) op hun plaats.

Bij dyspepsia gastrica kan één enkele maaguitspoeling soms duurzaam het braken tot stilstand brengen.

Gaarne geef ik hier ook alkaliën, met name Karlsbad Muhlbrunn (b. v. per maaltijd 75 melk + 75 water + 15 Muhlbrunn alle 8 uur bij een zuigeling van 3 maanden) tot het braken eindigt.

Ik heb van dit middel soms zeer gunstige werking gezien. Men zij er op bedacht, dat de faeces veelal groen worden.

Ook andere alkaliën z. a. bicarb. natric, aqua calcis, magnesia usta enz. kunnen hier resultaat geven.

In andere gevallen echter schijnt zoutzuur meer aanbevelenswaardig; ik zelf echter heb van dit middel zelden effect gezien.

Bij de d. gastrica die met zeer belangrijken meteorisnms gaat gepaard, raad ik éénmaal daags een slappen NelATON-catheter in het rectum te brengen. Door deze manipulatie ontsnappen de overvloedige gassen gemakkelijk. Deze kunstbewerking worde dan gevolgd door massage van den buik.

Deze geschiedt als volgt: Langs het verloop van het colon van af de ileocoecaalstreek gaande naar de flexura sigmoidea

Sluiten