is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, dat de samenstellers liebben kunnen voortbouwen op de grondslagen, door den heer Ykema gelegd, maar Den Hertog *) heeft het beginsel, dat de „taelwetten van achteren zijn te vinden", veel consequenter toegepast, dan ooit vóór hem is geschied.

En die „taelwetten" werden door de leerlingen gevonden uit met zorg gekozen voorbeelden, bestaande uit zinnen, die te zamen een behoorlijk, meestal een bekoorlijk geheel vormden; het was levende, bloeiende taal, die hier tot voorwerp van waarneming werd gemaakt en waarin de gelijksoortige gevallen werden opgespoord, welke, na vergelijking, tot de ontdekking van den regel moesten leiden. Zoo droeg dus de grammaticale oefening tevens bij tot verrijking van den woordvoorraad en verfijning van het taalgevoel en had ze, naast de steloefening, ten doel, om „de taal van de kinderen des volks" zooveel mogelijk op te voeren tot die der ontwikkelde klasse.

Aan critiek op dezen voortreffelijken arbeid heeft het niet ontbroken. Niet onverdiend was misschien liet verwijt, dat de taaloefeningen naar den vorm te veel moeielijkheden opleverden en de rangschikking der stof verandering behoefde; ook hebben velen bedenking tegen een stelonderwijs, dat zich niet onmiddellijk aansluit bij het onderwijs in de andere leervakken, maar nog altijd staat daar het werk van Den Hertog als een monument, dat hem de blijvende eere zal geven van geweest te zijn: de //rooimeester van het taalonderwijs in de lagere school.

Bevatten de hier terloops besproken boekjes oefeningsstof voor de leerlingen, in een daarbij behoorende handleiding

1) Wanneer hier verder over den heer Lohr wordt gezwegen, geschiedt dut niet ilit mindere waardeering van zijn aandeel in den gemeenscliappelijken arbeid.