is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen zin en de leer van den samengestelden zin, in 1892, en het derde, de leer der woordsoorten, in 1896 verscheen. De twee volgende, over de buigingsvormen, «le woordvorming en de spelling, zijn, helaas, onafgewerkt gebleven; maar hoe de schrijver zich de behandeling dezer onderworpen voorstelde, blijkt voldoende uit „De Nederlandsclie Taal", waarvan de beide deelen een afgerond geheel vormen J).

Bij dit overzicht is, zooals uit de bijgevoegde jaartallen blijkt, niet de chronologische, maar de logische orde in aelit genomen, om de congruentie te doen zien tusschen zijn werk voor jonge kinderen en dat voor meer gevorderde leerlingen. Ginds: leerstof voor het gewoon lager en voor het uitgebreid lager onderwijs met een handleiding voor de onderwijzers; hier: leerstof voor de lagere en voor de hoogere klassen van de vervolgscbolen, al weder met een handleiding voor de taalonderwijzers.

De schrijver van dit overzicht moet het oordeel over de wetenschappelijke waarde van deze werken aan anderen overlaten, maar wil er toch op wijzen, hoe ze alle te zamen een cyclus vormen, geheel het taalonderwijs omvattende, zooals het naar Den Hertog's meening moest worden gegeven aan leerlingen van 6—18 jaren.

Ook valt al spoedig in liet oog, dat in de „Nederlandsclie spraakkunst" een taalkenner aan het woord is, die niet alleen de resultaten van zijn studie in een systeem samenvat, maar ook de hoofdlijnen vaststelt, waarlangs zijn onderzoek zich zal bewegen, de gronden aangeeft, waarop zijn meeningen berusten. Hierdoor krijgt deze spraakkunst bijzondere waarde voor hen, die, als de meeste onderwijzers, bij hun vorming bekwame leiding van deskundigen moeten ontberen en toch, meer nog dan aan feitenkennis, behoefte

1) Deze werken zijn eveneens verf dienen bij \Y. Versluvste Amsterdam.