is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al spoedig invloed verwierf door zijn werkkracht en uitgebreide kennis van onderwijszaken. Van toen af had hij gelegenheid, zijn denkbeelden op de publieke tribune uit te spreken en te brengen tot hen, die slechts bij uitzondering cn dan nog terloops, kennis kunnen nemen van hetgeen er omgaat en roering brengt in onderwijzerskringen. Hij behoorde niet tot de naturen, die zwijgen goud achten en door „blanco" te stemmen hun reputatie van onpartijdig lid steeds ongeschonden weten te bewaren. Zelfs gaf hij, boe goed hij de kracht en de beteekenis der woorden kende, dikwijls aanstoot door een krassen, driftigen uitval, en het waren niet altijd zijn politieke tegenstanders, die werkelijk of vermeend recht tot beklag over zijn optreden hadden. En echter kwam de Raad dikwijls, zij het dan niet onder de bekoring, dan toch onder den invloed van zijn woord. Om eenigszins te schatten, hoeveel moeite hij zich getroostte voor de publieke zaak, behoeft men slechts de registers op de Gemeentebladen van de jaren 1893—1902 te raadplegen op den naam C. H. den Hertog. Hij bepaalde zich niet tot verleenen van steun aan, of het leveren van kritiek op de voorstellen van het Dagelijkscli Bestuur of van zijn medeleden, dikwijls diende hij, — alleen of in samenwerking met anderen, b.v. meermalen met zijn medelid, den schoolopziener De Sauvage Nolting, — voorstellen in, die hij altijd krachtig en dikwijls gelukkig verdedigde. Zoo ijverde hij voor een veranderde samenstelling van de Commissie van Toezicht op bet L. O.; voor evenredige schoolgeldheffing op de verschillende inrichtingen van onderwijs; voor verbetering van de finantiëele positie der onderwijzers; voor onveranderd behoud van de schooltijden, toen de afschaffing van de avondschool aan de orde kwam; voor de belangen der arme schoolkinderen; schoolbaden, belooningen en eereblijken,