is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee onderwijzers in de behoeften van alle leerlingen moeten voorzien, op dezelfde wijze als een schoolmeester uit vroeger dagen, met dit verschil alleen, dat hij niet allen meer beurtelings aan zijn lessenaar zal laten komen, maar nu van het eene groepje leerlingen naar het andere dartelt, om allen zoo wat „eene beurt" te geven. Geen wonder alzoo dat het onderwijs op die manier gegeven, trots alle bekwaamheid en inspanning van de zijde der ouderwijzers, van middelmatige qualiteit blijft. En daarmede is de gestelde voorwaarde afdoende gerechtvaardigd.

De vijfde waarborg kan iedere toelichting ontberen.

En eigenlijk ook de zesde. Toch dient hierbij opgemerkt te worden, dat, als zij eenigc beteekenis zal hebben, uitvoering gegeven moet worden aan de 2de al. van art. 26 der schoolwet, luidende: „Door ons kau, Gedeputeerde Staten der provincie gehoord, voor elke provincie bepaald worden, waar en tot welk bedrag het minimum van jaarwedde voor de verschillende onderwijzers aan de onderscheidene klassen van scholen hooger zijn zal, dan het bedrag in de voorgaande zinsnede bepaald", 't Is wederom dr. Kuyper, die in zijn straks vermeld advies in de volgende woorden op de noodzakelijkheid dier bepaling, als ik mij niet vergis, het eerst heeft gewezen.

„Verhooging van het minimum-salaris, maar niet in dien zin, waarin bijvoorbeeld door de vereeniging voor Volksonderwijs gevraagd wordt, die in dezelfde fout vervalt, als de schoolwet, door namelijk eenzelfde minimaalcijfer aan te nemen voor alle gemeentescholen. Zelfs met een minimaalcijfer van ƒ 900 zou de onderwijzer in Amsterdam ol Kuiterdam gebrek lijden, terwijl een ander in menig klein dorper in betrekkelijke weelde van zou kunnen leven. Eisch is derhalve een tarief van minimum-salarissen, dat niet alleen aanwijst het minimum voor een dorp maar ook de minimaalcijfers voor de vlekken, de steden, waar het leven duurder is".

't Is niet noodig aan deze woorden iets toe te voegen.