is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar al kon hij oordeolen over de meerdere of mindere eerbiedwaardigheid der tallooze meeningen, waarmede hij te doen heeft, hij mag geen voorkeur toonen, zonder het verwijt te verdienen, dat hij onrecht doet. Daarom biedt hij een onderwijs aan, waarvan eerbied voor anderen de eerste voorwaarde is. Tocli zorgen zijne scholen niet alleen dat de leerlingen wat weten en wat kunnen, maar ze leggen het er ook op toe, om bij ben een geestestoestand aan te kweeken, die aan de materiëele zijde van het leven niet meer dan betrekkelijke waarde doet hechten, en den smaak aan te brengen voor al de aantrekkelijkheden, welke het ware, goede en schoone op een vatbaar menschenhart uitoefenen, terwijl op die wijze voor de bedienaars van den godsdienst de weg wordt voorbereid, om die beginselen in te planten, welke den mensch in den strijd van het leven tot bijzonderen steun kunnen zijn. Dat onderwijs wordt op velerlei wijzen belasterd. Nu eens zijn de scholen, waarin het gegeven wordt, „moderne secte-scholen", dan weer wordt haar de „doodende neutraliteit" voor de voeten geworpen. Natuurlijk vernietigen deze verwijten elkander, maar daarom bekommert men zich niet. De laatste beschuldiging doet vooral in den jongsten tijd opgeld. Het betoog, waarop ze berust, is in een oogenblik geleverd: de grondwet zegt, dat het openbaar onderwijs moet gegeven worden met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen; dat kan niet zonder absolute neutraliteit van de zijde harer onderwijzers; derhalve is zij zonder kracht of heerlijkheid en vergiftigt de natie. Ten slotte doet dan de klassieke Veluwe nog even dienst en .... de salto mortale is geschied.

„Men beeft de empirische en bespieg'lende methode;

Ook die van Bosco is bijzonder in de mode".

Wie de openbare lagere school niet van nabij kent cu