is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„VOOR ALLEN DEZELFDE".

In No. 17610 van liet Handelsblad trachtte ik aan te toonen, dat van de vrijzinnigen in mijn stelsel niet gevergd wordt, dat zij het geprezen beginsel der scheiding van kerk en staat ten uti'er brengen, maar alleen, dat zij het streng naleven.

Het schijnt, dat ik daarin kwalijk geslaagd ben, althans indien ik moet afgaan op uwe onomwonden verklaring: „het kan aan ons liggen, maar het bewijs dezer stelling hebben wij in het geheele antwoord van den schrijver niet gevonden '. Nu zou ik mij kunnen beroepen op anderen, die mijn betoog wel afdoende achtten; liever vraag ik u eenige ruimte om mij tegen uw verwijt te verweren.

De vraag is dan, hoe heb ik het aangelegd, 0111 de juistheid mijner bewering aan te toonen. Ik begon met mijne opvatting van het beginsel te omschrijven, maakte toen een paar bedenkingen tegen de door u geopperde bezwaren, en zette daarna een betoog op, hetwelk tot de conclusie leidde, dat de moderne staat, die voor allen dezelfde zijn moet, zonder tegen het beginsel, waarop hij berust, te zondigen, scholen van eene bepaalde kerkelijke kleur kan steunen, mits ■zij zich aan voorwaarden onderwerpen, die waarborgen, dat de staat zijn geld niet wegwerpt. Een tweede vraag is nu, waar ben ik uitgegleden?

Mijne belijdenis luidde: „Kerken zijn privaatrechtelijke