is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sjaars veroordeeld te worden. En hoe men een rechtsgrond zou kannen vinden om aan het bijzonder onderwijs die verderfelijke verplichting op te leggen, is een raadsel.

Doch gelijk ik reeds opmerkte, de fout is licht te herstellen. De ouders, voogden en verzorgers behooren verplicht te worden, hunne kinderen of pupillen gedurende zes achtereenvolgende leerjaren geregeld eene lagere school te doen bezoeken. Hierbij zou de bepaling te voegen zijn, dat kinderen, aan wier zesjarigen leeftijd bij het begin van een schooljaar uiterlijk drie maanden ontbreekt, indien zij geschikt blijken om het onderwijs te volgen, toch desverlangd toegelaten moeten worden. Als tegenstelling kan dan op verzoek ook door den schoolopziener vergund worden, dat ouders de leerplichtigheid hunner kinderen 11a het 7° jaar doen aanvangen, als de verjaardag van het kind in de eerste helft van het schooljaar valt. De duur der verplichting wordt daardoor echter niet verminderd, tenzij het blijkt, dat het kind dadelijk in het tweede leerjaar kan opgenomen worden.

Aant. In Pruisen eii in meer Duitsehe Staten wordt tweemaal 'sjaars geplaatst, met Paschen en met Michaiilis (29 Sept.). De klassenindeeling in de scholen dezer staten is intusschen, gelijk straks nog even besproken zal worden, verre van voorbeeldig. I11 sommige schoolwetgevingen zijn de termijnen nauwkeuriger met de schoolorganisatie in overeenstemming gebracht. In Baden begint de schoolplicht op den 23tn April 11a den 6' » verjaardag en eindigt op denzelfden datum 11a den 14'-". Hamburg ontslaat zonder uitzondering op den 316" Maart na den 14e" verjaardag. In Lubeck duurt de leerplicht „von dem auf das vollendete 6. Jalir nachstfolgenden O ster- bezw. Micbaëlistermin bis zu dem auf das vollendete 14. Jahr. fulgenden Ostern". In Hessen worden inet Paschen ook de kinderen, die vóór 30 September 6 jaar zijn, opgenomen. In Saksen-Gotlia en Saksen-Weimar-Eisenach wordt zonder uitzondering éénmaal per jaar geplaatst. In Saksen-Meiningen met Paschen, ook zij, die vóór 30 Juni zes jaar worden, enz.

De vrijstellingen. Onder deze zijn er enkele, die aanleiding tot eene opmerking geven.