is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden en voort te gaan met al het onze te doen om onzen bescheiden arbeid tot grooter vruchtbaarheid te doen gedijen, maar ook voort te gaan met beter inzichten omtrent dien arbeid te verspreiden, om zoodoende, zij het ook stapje voor stapje, zoowel in de hoogte als in de laagte, die wezenlijke belangstelling voor dat werk te wekken, die de machthebbenden alleen kan dwingen, er meer dan tot dusver de noodige zorgen aan te wijden. Immers als ik wel zie, zijn het vooral wanbegrippen en theoretische verschillen, meestal uit gebrekkige kennis van de ware toestanden voortvloeiend, die de verbetering van onze schoolopvoeding tegen houden, en daarom is het mijn voornemen, eenige belangrijke hoofdpunten aan te wijzen, waaromtrent het vooral noodig is, betere inzichten in de algemeene overtuiging te doen doordringen. Meer dan eene aanwijzing en een korte toelichting van de vraagstukken, die hiervoor in aanmerking komen, vergunt het korte tijdsbestek, waarover ik beschikken mag, niet. Maar vooral zal het mijn streven zijn om aan te toonen, hoe het op onzen weg ligt, die vragen zooveel mogelijk uit de sfeer van den partij hartstocht over te brengen op het terrein der objectieve, wetenschappelijke discussie, de eenig mogelijke manier om in den strijd der meeningen een weinig vooruit te komen. Want voor de menschen in het algemeen geldt hetgeen we dagelijks bij de kinderen ervaren: ze zijn meer dom dan slecht.

I.

De vooruitgang der menschheid is afhankelijk deels van economische, deels van ideologische factoren. Het groote vraagstuk omtrent het causaal verband dier factoren kunnen wij hier in het midden laten. Gelijk bekend is, achten de