is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis van natuur-voor werpen en -verschijnselen is, om de menschen wat gewilliger te maken in het opvolgen van anders onbegrepen hygiënische voorschriften, wat handiger in do toepassing van eenvoudige na tuur waarheden in fabriek of werkplaats, huiskamer of keuken; wat voorzichtiger in omgaan met gas en stoom en electriciteit, weldadige krachten, die eiken dag verder doordringen in steden en dorpen, in de werkplaatsen en in de woningen, maar die ook zulke verschrikkelijke onheilen kunnen teweegbrengen.

Het valt ook buiten den voorstellingskring dier smalers, hoe de overweldigende uitbreiding der verkeersmiddelen in onze eeuw, een zeker quantum geographische kennis tot een algemeene behoefte heeft gemaakt, aangezien zelfs de eenvoudigste menschen telkens aanleiding vinden, om zich öf in werkelijkheid, öf in hunne verbeelding, in hun land of daarbuiten te verplaatsen. Eti nog veel minder is het zulken kortzichtigen helder, hoe historiekennis eenig direct en algemeen nut kan hebben, het ontgaat hun ten eenenmale, hoe bij de voortdurende uitbreiding van het staatsburgerschap eenige kennis van het verleden voor bijna iedereen noodig wordt, als hij met eenig eigen inzicht zijn burgerplicht riclitig zal vervullen, afgescheiden nog van het individueele nut dier kennis, wanneer, wat zoo vaak voorkomt, een mensch zich met eenig gemak in vervlogen tijden moet kunnen verplaatsen, om de bijzondere kennis van zijn kerk, van zijn vak of wat hem meer ter harte gaat in zijn geest te kunnen volgen.

Ik kan slechts aanstippen en laat dus do overige onderdeelen van het lager-onderwijsprogram ter zijde. Maar men zou de geringschatters van den nederigen schoolarbeid ook eens kunnen vragen, of de schoolopvoeding alleen op in brood of in geld om. te zetten nuttigheid gericht moet zijn, of de veraangenaming van hun leven, die zij zelf aan hunne kennis