is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven verfraaiende en verheffende strekking heeft, is deze vrees volkomen ongegrond. liet zal boerenknecht noch werkman, dienstbode noch huismoeder ongeschikt maken voor hunne nederige plichten, als zij zich ook wat mensch voelen, en belang stellen in zaken, die algemeen de belangstelling van menschen waard zijn. En daarbij komt, dat door eene dergelijke opvatting van de eerste schoolopvoeding ook aan de kringen der eenvoudigen de kans verzekerd wordt, dat al wat daar de moeite van een hoogere ontwikkeling waard blijkt, ook gelegenheid heeft om aan het licht te komen. En wie zich daartegen verzet, verlaagt die schoolopvoeding tot een onduldbaar kaste-onderwijs.

Onbewust maken ook zij zich daaraan schuldig, die onder do leus, dat het onderwijs practischer moet worden, allerlei zoogenaamd „practische zaken" in de school willen brengen, die meestal uit niets anders dan een min soort van schabionen werk bestaan, alleen een klein voordeel opleverende voor hen, die het later in practijk kunnen brengen, maar voor de overigen veelal een aanleiding tot verveling en dooding van den leerlust. Maar ook zij, die onder dezelfde leus de smaalmethode op de bekende leervakken toepassen, en de bestaande wet forceerend, den zoogenaamden „handenarbeid" tot middelpunt van het geheele onderwijs willen maken, zijn op denzelfden gevaarlijken weg. Ik zal over dit onderwerp thans niet uitvoerig zijn, omdat ik daartoe een meer geschikte gelegenheid zal hebben, in het referaat ovei deze quaestie, dat tot grondslag zal dienen voor de discussies in de eerstvolgende vergadering der Vereeniging voor Paedagogiek. Alleen wil ik er dit van zeggen. Elk lager onderwijs, dat van de onderstelling uitgaat, dat de leerlingen voor een bepaald maatschappelijk bedrijf bestemd zijn, is paeda<To"'isch te veroordeelen. De tijd om te arbeiden komt eerst

Ö Ö