is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook daaraan toe te schrijven, dat vele onderwijzers meer oog gekregen hebben voor het gemeenschappelijke in de verschillende godsdiensten dan voor de verschillen in de uiterlijke vormen. En dat is een zeer stevige grondslag voor ware verdraagzaamheid

Intusschen, het is niette ontkennen, nu en dan schrikken sommigen op bij de nu en dan voorkomende uitbarstingen in den belangenstrijd der onderwijzers. Wie dat doen, mogen bedenken, boe de aanstekelijke voorbeelden in dit opzicht onder tal van groepen, die hunne redenen van ontevredenheid hebben, voor het grijpen zijn. Ook geeft de openbaarheid onzer dagen van vele conflicten scherper voorstelling dan de werkelijkheid zelve op den beschouwer zou te weeg brengen. En eindelijk verlieze men niet uit het oog, dat er veel teleurstelling is in liet leven der onderwijzers, en bij den tragen gang onzer wetgeving in het algemeen, maar op het netelige schoolterrein in het bijzonder, de hoop op verbeteringen maar gering is. Toch hebben wij de goede verwachting, dat de jongste, met zooveel moeite behaalde overwinning de voorbode blijken zal van de dringend noodige hervormingen, waarnaar reeds zoo langen tijd met onrustig verlangen wordt uitgezien, hervormingen, die onder de onderwijzers de beroeps- en levenstcvredenheid zullen herstellen, waaraan opvoeders der jeugd tot vervulling hunner moeilijke taak in de eerste plaats behoefte hebben. Maar tegelijk hopen wij, dat onder een deel der onderwijzers het besef levendiger moge worden, dat de openbare school voor haren bloei het vertrouwen en de sympathie van menschcn van zeer uiteenhopende levensrichting noodig heeft, en dat dit feit aan hare dienaren den plicht oplegt, om dat vertrouwen met zorg te bewaren en het niet door heftig partij kiezen of openbare hartstochtelijkheid in gevaar te brengen. Juist de groote vrijheid,