is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AANSCHOUWELIJKHEID VAN ONS ONDERWIJS. >)

Het aangegeven onderwerp heeft in het afgeloopen jaar in een groot aantal afdeelingen ruime stof tot belangrijke besprekingen opgeleverd. Thans staan wij voor het slotstuk, dat daaraan de kroon moet opzetten. Bij veel, waarin de ingezonden rapporten overeenstemden, bestond er ook veel verschil. Thans behoort het ons streven te zijn, die verschillen tot overeenstemming te brengen. Heb ik mij in het verslag, dat voor u ligt, beijverd een zoo onpartijdig mogelijk resumé van het ingezondene te leveren, thans heb ik de vrijheid die objectiviteit te laten varen en een weinig meer subjectief te zijn.

Het onderwerp, dat ons bezig houdt, heeft voorzeker het voordeel van actueel te zijn, al is het verre van nieuw. Te allen tijde is het aan de orde geweest, al was het ook niet onder dien naam. Van Pestalozzi en Basedow gaan onze gedachten tot Locke en Comenius terug, ja wij mogen zeggen tot in het Paradijs toe. Of lezen wij niet in Gen. II , dat „God, als hij, uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, die tot Adam voerde, om te zien, hoe hij ze noemen zoude?" Zeker wel de alleroudste vermaning, dat de zaak vooraf behoort te gaan aan naam of teeken.

1) Inleiding gehouden in de Algemeene Vergadering van het X. O. G. te Sneek. 1891.