is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lustige» sterk verminderd is. Locli broeit van weerszijden misschien nog te veel ontevredenheid, die zich alleen nog bij enkele gelegenheden lucht geeft, en dan nog in den regel een of ander nietig voorwendsel als masker kiest, om daarachter haar waar karakter te verbergen. Meer wellicht dan een openlijk vijandige houding, doet die heimelijke onwelwillendheid schade, en wie 't wél meent met de zaak van 't onderwijs, stemt zonder twijfel in met de reeds meermalen uitgesproken klacht, dat beide takken niet gelijktijdig geregeld zijn, en dat er bij den vermoedelijken loop der zaken, op een gewenschte gelijktijdige herziening wel weinig of geen kans is.

Evenwel behoeft het onvervuld blijven van dien wensch geen reden te zijn tot hopeloos geklag. 't Ware zeker een voordeel geweest, wanneer de tweeërlei bedeeling geen aanleiding gegeven had tot een splitsing der onderwijzers in een lagere en hoogere orde, schijnbaar van nature bestemd om elkander vreemd te blijven, zoo al niet vijandig tegenover elkaar te staan. Dan zou waarschijnlijk één groot genootschap allen vereenigd hebben, die aan de hoop des vaderlands hun krachten wijden, en waren overal in den lande kringen ontstaan, die gelegenheid aanboden, om kleinere of grootere verschillen uit te vechten op die ridderlijke manier, waarop bij persoonlijke aanraking de meeste kans is. Dan geen heimelijk mokken over inbreuk op elkanders grondgebied, maar een onbevolen vriendschappelijke afbakening der gemeenschappelijke grenzen. Dan geen onedele naijver en kleingeestige tegenwerking, maar hulp en handreiking als goede buren. Dan geen

Maar ik herhaal, waartoe onvruchtbaar geklag ? Al duurt de leertijd wat langer, ook door schade wordt men wijzer. Zoover zijn we toch reeds gevorderd, dat in de pers ten