is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eindelooze inspanning en van velerlei teleurstelling is, de leerlingen zoover te brengen, dat zij in een oogwenk bij zichzelf de tallooze overwegingen kunnen maken, die voor het zuiver schrijven noodig zijn.

Met meer aandacht zullen we luisteren, als leeraars bij het voortgezet onderwijs zich over de resultaten van het taalonderwijs der lagere school beklagen, 't Is waar, ook die klachten kunnen van onbesuisdheid of oppervlakkigheid blijken dragen, maar als regel kan men dit onmogelijk aannemen. En nu behoeft de lagere school zich wel niet naar de scholen van voortgezet onderwijs te richten, toch moet zij, voor zoover zij een voorbereidend karakter heeft, er prijs op stellen, dat hare leerlingen tot tevredenheid hunner nieuwe onderwijzers dat voortgezette onderricht volgen kunnen. Het zal straks dan ook blijken, dat ik niet gezind ben, de klachten van deze zijde uitgaande, licht te tellen, maar toch zij het mij veroorloofd, ook tegen deze klagers een paar grieven in te brengen.

In het algemeen mag men, meen ik, aan leeraars, die een vak onderwijzen, hetwelk ook op het program der lagere school voorkomt, den eisch stellen, dat zij behoorlijk op de hoogte zijn en blijven van de wijzen, waarop hun vak daar onderwezen wordt. Dat is noodzakelijk met het oog op het toelatingsexamen, maar ook in het belang eener geleidelijke en natuurlijke voortzetting van het werk, waarmede de lagere school een begin heeft gemaakt. Nu zou men over een aantal gegevens moeten kunnen beschikken, om eene algemeene beschuldiging uit te spreken. Wat mij betreft, ik ken leeraars, die niet, en anderen, die wel dezen eisch in het oog houden. Aan een bedenkelijk generaliseeren waag ik mij alzoo niet. Maar wel is de vraag geoorloofd, of de resultaten bij de admissie-examens niet daar het meest