is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCENTRATIE.

i.

De aanleiding tot dit artikel vind ik in eene zinsnede uit de critiek, die mijn collega De Raaf in liet vorige nummer aan Colenbrander's Handleiding voor het Schrijfonderricht heeft gewijd. Deze zinsnede luidt: „Hij, (de heer G.) is „naar het schijnt een voorstander van onafhankelijkheid en „houdt zich aan den regel: Elk vak moet zijn eigen gang „gaan, naar den aard van het vak, keurt het daarom af, „dat men het schrijven aan het eerste leesonderwijs verbindt. „Tot deze paedagogische — ik zeg niet methodische — „ketterij komt de heer C. door het uitsluitend staren op één „punt: het geleidelijk opklimmen in moeilijkheden. Doch „het opvoeden en dus ook het opvoedend onderwijs is eene „te gecompliceerde zaak, om zulk eene eenzijdigheid te kunnen „veroorloven".

Het woord „ketterij" is een gevaarlijk woord; het past alleen in den mond van menschen, die de absolute waarheid meenen te bezitten. En waar ik mij ook aan de hier gebrandmerkte ketterij schuldig voel, breek ik mijne gewone werkzaamheden even af, om voor het goed recht van deze ketterij op te komen.

Laten we intusschen waken voor misverstand. Ik ken de methode van den heer C. niet en spreek dus slechts in het