is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar daarom is de wijze, waarop de Zilleriauen deze waarheid voorstellen, nog niet gerechtvaardigd. Deze school van paedagogen blijft maar hangen aan hot voorstellingsmechanismus van Herbarts zielkunde en neemt er niet de minste notitie van, dat deze wijze van verklaring der geestelijke verschijnselen, door de voorgaande ontwikkeling der psychologische wetenschap, tegenwoordig niet veel meer dan historische beteekenis heeft.

Op Wolffs Vermogenspsychologie der vorige eeuwr is de Engelsche associatie-psy cliolog ie van Harley en Hume gevolgd, en deze is weer opgevolgd door de voorstellings-psychologie van Herbart, welke inderdaad eene belangrijke schrede voorwaarts is geweest. De voorstanders dezer richting hebben bovendien de verdienste gehad, deze verklaringswijze der geestesverschijnselen met ijver te populariseeren. Maar eene oorzaak van groote dwaling zou het zijn, als in de onderwijzerswereld de waan post vatte, dat daarmede de psychologie haar laatste woord gezegd had. Het onderzoek is voortgegaan. De zielkunde van Herbart is op hare beurt aan critiek onderworpen. Zijne ongecontroleerde empirie is door de experimenteele vervangen of liever aangevuld. En zoo is voor de intellectualistische psychologie, waartoe de drie vermelde stroomingen te rekenen zijn, eene nieuwere beschouwingswijze in de plaats getreden, die niet de logische elementen in het geestesleven op den voorgrond stelt, maar indien iets als primair moet beschouwd worden, daarvoor het lagere gevoelen en willen in aanmerking doet komen en daarom met den naam van voluntaristische psychologie onderscheiden wordt. J) Het zou op den weg liggen van hen, die hunne gaven aan de psychologische voorlichting der studeerende

i) Wundt, Grundriss d. ]'s., 17.