is toegevoegd aan uw favorieten.

Sierheesters en boomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij groote zaden dient men erop te letten, dat het spitse gedeelte naar beneden gericht is, hieruit ontwikkelt zich het worteltje, zulk zaad legt men met de hand.

Het zaaien op rijen en breedwerpig. Ofschoon rijenteelt in 't algemeen aan te bevelen is, vervalt hier toch een groot bezwaar, dat tegen het breedwerpig zaaien wordt aangevoerd nl. het gemakkelijker verwijderen van het onkruid bij rijenteelt, daar voor de zaaibedden zooveel mogelijk onkruidvrijen grond moet worden genomen. Een bezwaar tegen rijenteelt is, dat des winters de muizen onder de sneeuw, als de grond niet bevroren is, soms de geheele rij nagaan, terwijl het breedwerpig uitgezaaide zaad daarvan minder te lijden heeft. Rijenteelt is voor grofkorrelig zaad het meest aan te bevelen. Voor fijne zaden moet men aan breedwerpig zaaien de voorkeur geven.

Invloed der zaadbedekking. De beste grond voor zaadbedekking is humusrijke grond. Eene bedekking met zand- en leemaarde geeft minder goede uitkomsten. De ontkieming gaat minder snel en onregelmatiger. Overigens is gebleken, dat zaad van Pinus silvesttis en ook andere conifcrensoorten 't best kiemen op bedden, waar reeds geruimen tijd dezelfde gewassen uit zaad geteeld zijn.

Invloed der grootte en gewicht van het zaad. Over het algemeen wordt aangenomen, dat groot zaad het beste is. Verschillende proefnemingen hebben echter aangetoond, dat zaad van kleiner korrelgrootte niet altijd wat kiemkrachtigheid aangaat bij groot zaad achterstaat. De invloed van het klimaat oefent op de grootte van het zaad soms veel invloed uit, zoodat zonder nader onderzoek niet direct besloten mag worden, dat het grootste zaad de meeste kiemkracht bezit.

Het zaad van gewassen uit bergstreken is meestal kleiner, maar niet minder kiemkrachtig, dan dat van dezelfde gewassen uit laaggelegen streken.

Dat de grootte van het zaad invloed uitoefent op de ontwikkeling van het zaad en de plant blijkt wel uit het volgende. Groot zaad van radijs ontkiemt ± drie dagen eerder dan klein zaad. Groot zaad van Anjelieren geeft meestal enkelbloemige en klein zaad, dat eenige dagen later ontkiemt, gevuldbloemige planten.

het aantal zaden in eene bepaalde gewichtshoeveelheid. Van belang is het nog te weten hoeveel zaadkorrels een bepaalde gewichtshoeveelheid zaad bevat. Men kan daardoor zoowel de hoe veelheid zaad ongeveer bepalen, die men noodig heeft, als zich eene voorstelling maken van het aantal planten, dat men op een zaaibed van bepaalde grootte kan verwachten.

De volgende tabel geeft hiervan een overzicht: