is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

moedig genoeg zijn om hiervan te zeggen, wat zij weten. Een boekhandelaar uit deze stad zeide mij gisteren, dat hij en zijne confraters het boek van Maria Monk niet voor hunne glazen durfden zetten, omdat het gemeen hunnen winkel plunderen zou".

In een nummer van den Amerikaanschen Protestant over Maria Monk's mededeelingcn : „Wij worden bestormd met uitdagingen om bewijzen bij te brengen voor de waarheid der geschiedenis van Maria Monk. Dit verlangen is intusschen niets anders dan een ingewikkelde verklaring.

„Ik wil niet gelooven. — Den dood nabij en op het punt om te staan voor de vierschaar van God, deelde Maria Monk hare „ontdekkingen" mede aan den heer Tappan, kapelaan van Bellevue, een der wtLladigheidsgestichten van New-York. Na hare onverwachte herstelling verscheen zij persoonlijk te Montreal, om uitdrukkelijk en openlijk hare aanklacht van groote gruwelen tegen de hoogste geestelijkheid van deze stad, die de hoogste macht bezit en bijna al het volk op hare hand heeft, bekend te maken. Zij bleef daar vier weken, altoos priesters en nonnen opeischende, oin haar te logenstraffen. Doctor Robertson mag met ijdel gezwets zeggen : „Ik ben bereid de noodige stappen tot een gerechtelijk onderzoek te laten doen, als tegen een bepaald persoon een openlijke aanklacht wordt gedaan, waarbij hij beschuldigd wordt van een misdaad, die tegen de natuur indruischt".

Maar doet Maria Monk dan geen openlijke aanklacht? noemt zij geen bepaalde personen ? beschuldigt zij deze niet van onnatuurlijke misdaden ? De zaak is deze: Doctor Robertson durft even zoo min een kevel tot inhechtenisneming van den geringsten priester in Montreal uitvaardigen, als hij het wagen durft, om een officier bij de parade een klap te geven. Had een Roomsche dergelijke aanklacht tegen een Protestant gedaan, dat bevel ware geen minuut uitgebleven. Dr. Robertson weet dat hij bij den tegen woord igen toestand van Kanada Roomsche priesters doen kunnen, wat zij willen. Niemand durft het wagen de hand aan hen te slaan, of een proces tegen hen te beginnen. Als de Jezuieten en de nonnen te Montreal een streng onderzoek in het klooster der zwarte nonnen wenschen, dan is Maria Monk bereid, om hun de noodige aanwijzingen te doen, waardoor hunne taak gemakkelijk wordt gemaakt. Mr. Ogden is in het bezit van een beCedigde verklaring en kent de geheele zaak, zooals zulks door den heer A. P. Hart, advocaat te Montreal, kan bewezen worden; en wij raden Dr. Robertson aan om zijn bevel tot inhechtenisneming van Lartique, Bonin, Dufresne en Richards uit te vaardigen ; met dezen zou hij een

5