is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin kunnen maken. Als Mr. Oiden dan de daadzaken, die hem bekend rijn, aan de groote Juiy wil blootleggen, dan is er een getuig* te New York, die dadelijk bereid is, om zich als zoodanig, voor de

{ury te stellen. Dr. Robertson zal zijn handen vol genoeg hebben, als iij maar de „nooiige stappen" doen wil, om zich nog van twee of drie andere personen meester te maken, die hem in het klooster der zwarte nonnen zullen worden aangewezen. Doch, vóór dat Dr. Robertson met die „noodige stappen" tot inleiding van een gerechtelijk onderzoek, ten minste begint, moeten wij aan zijn goeden wil in dit oplicht twijfelen.

Maria Monk herhaalt hare aanklachten tegen de geestelijkheid van Kanada. Zij heeft plechtig bezworen, dat die aanklachten waar zijn. Wat kan zij nog meer doen ? wat moet er meer geschieden ?

Niets, dan een huiszoeking en te zien of hare opgaven waar rijn.

Welnu, een afdeeling der Protestantsche vereeniging te New-York is bereid, om Maria Monk naar Montreal te vergezellen, het klooster der zwarte nonneD, met eenige inwoners van die stad, op te nemen en met de grootste onpartijdigheid te onderzoeken. Maria Monk is bereid de gansche zaak afhankel'jk te stellen van het kortste, gemakkelijkste en zekerste getuigenis: de getuigenis deroogen! AlsLartique en die andere priesters belasterd en belogen zijn, waarom roepen zide lasteraarster niet voor de rechtbank?

Waarom nemen zij den voorslag van het onderzoek niet aan?

De hoofden van het klooster Hotel Dieu, alsmede die van het klooster der zwarte nonnen, verklaarden, dat er nooit een Maria Monk geweest was. Het volgende uittreksel uit den Protestantschen Verdediger toont aan, wat van deze bewering zij: „Dr. Chapin, van Westhampton en onlangs nog missionnaris in Kanada, heeft in het Hampshirer dagblad een artikel geschreven over Maria Monk. Hij zegt daarin, dat hij te Montreal zijnde, het klooster der zwarte nonnen heeft bezocht en daar hoorde zeggen : „Maria Monk heeft van jongs af een slechte inborst gehad. Zij was somtijds waanzinnig, hetwelk daaruit bleek, dat men haar wel gezien had met riemen aan den bedstijl vastgebonden," hetwelk zeker een gewichtige bijdrage is voor de geloofwaardigheid van Maria.

William Miller van New-York legde de beëdigde verklaring af, dat zijn vader met den vader van Maria Monk bevriend en zij zelve hem, William, persoonlijk bekend was. Verder dat hij, bij een bezoek te Montreal, uit den mond van Maria's moeder, op zijn vraag naar haar, vernomen had, dat Maria in het klooster was. En eindelijk dat hij in de ontvluchte non dadelijk de speelgenoote zijner jeugd had harkend.