is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen en het klooster niet meer mocht verlaten. Wij trokken haar het nonnenkleed aan, en of zij weende, weigerde of tegenspartelde, het baatte haar niet. De abdis dreigde, bad en vleide om beurten, totdat het arme meisje zich onderwierp, maar haar geheele wijze van doen toonde, nog lang daarna, dat zij non was tegen haar zin. Gehoorzaam aan de bevelen der abdis, gaven wij ons moeite, om haar met haren toestand te verzoenen. Wij zeiden haar: „In den beginne was het ons als u, maar wij zijn met de gelukzaligheid van het nonnenleven vertrouwd geworden." In ééa opzicht werd omtrent haar een uitzondering gemaakt. Ik heb namelijk nooit gehoord,^ dat zij aan een poging tot onkuischheid is blootgesteld geworden. Kort na hare bevestiging kwam haar vader haar bezoeken. De abdis sprak met hem en wij bevestigden de geschiedenissen, die zij verhaalde. Wij zeiden den wat stompen ouden mm dat zijne dochter, welke wij allen hartelijk lief hadden, reeds lang gewenscht had non te worden ; dat zij echter wat schuchter was geweest om de geloften openlijk af te leggen ; daarom was aan haren wensch, om in stilte te worden opgenomen, voldaan. Nu zou groote zegen over hem en zijn familie komen; want zulk een daad van ootmoed en zelfopoffering moest voor hare betrekkingen wel rijke vruchten afwerpen. De oude Kanadier geloofde alles, wat ik hem zeide, woord voor woord. Ik moest wel zoo spreken ; ik was er toe gedwongen. Daarom zag hij dan ook in die gebeuitenis een grooten zegen en beloofde het klooster goed te zuden bedenken, wat hij kurt daarop dan ook deed met ijver en blijdschap. Het arme meisje werd er niets van gewaar, dat haar vader er geweest was; evenmin als van de leugens, waarmede wij hem hadden tevreden gesteld. Zij bevond zich nog in het klooster, toen ik het verliet.

Het jongste meisje, dat in onze zusterschap den sluier aannam, was veertien jaren ouJ.. Zij leefde slechts kort. Ik vernam dat zij door eenige priesters was mishandeld. Ik geloof dat dit haar dood is geweest.