is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop ter«tond naar het klooster en verklaarde het niet gekocht te hebben, „want," zeide hij, „ik heb er g«en zin in en ik heb het niet noodig". De abdis liet hem bedaard uitspreken, maar nu verzekerde zij op hare beurt met de grootste bescheidenheid, dat hij fcet wel degelijk gekocht had. Hij kon het fich niet begrijpen. Maar wat zou hij er aan doen, nu de koop door de abdis en de nonnen tegelijk als gedaan werd voorgesteld ? „Nu", zeide hij eindelijk, „het zal dan wel zoo wezen", en betaalde; maar hij was daarbij niet zeer in zijn schik.

TOELICHTING EN BIJLAGE TOT DIT HOOFDSTUK.

„De heldin van dit werk treedt niet voor de eerste maal voor het publiek op. Het moge voorbarig zijn om bepaald te willen begeren, dat alle opgaven authentiek zijn, welke dit slachtoffer van monniken-welust en vervolgzucht gegeven heeft. Maar even dwaas en onrechtvaardig zou het wezen om alle beschuHigingen, hier legen de buitensporige priesterschap van Montreal ingebracht, te willen loochenen. De menschelijke natuur kan niet ongestraft beleeriigd worden. A priori zien wij dan ook in de opgaven van Maria Mor.k niets ongewoons of ongelooflijks. En besluiien wij van het verledene tot het tegenwoordige, ian kan men niet ontkennen, dat dit nog meer getuigt van hare geloofwaardigheid." Aldus de Londensche Morningpost.

De Amerikaansche Protestantsche verdediger, dien wij vroeger reeds aanhaalden, zegt in een later nummer: „Vóór eenige da^en ontving de uitgever een bezoek van een architect, die tegenwoordig te Montr«al woont en bekend is als een man van zuivere grondbeginselen en onkreukbare waarheidliefde. Deze man deed de volgende mededeeling:

1. Zijn dochter was een vriendin geweest van Maria Monk.

Zij zette den vriendschappelijken omgang met deze nog voort toen zij reeds novice was, en zag haar in hare novices kleeding dikwijls in de straten van Montreal. De«e dochter, zoowel als hij zelf en zijne rouw wisten, dat Maria Monk den sluier had aangenomen als zwarte Dn. Dit tot wederlegging der bewering dat er geene Maria Monk in .iet klooit er zou zijn geweest.

2. Met betrekking tot de in het binnenste des kloosters der zwarte nonnen plaats gehad hebbende veranderingen, zegt hij het volgende:

Ik deel u mede dat ik met eigen oogen heb gezien, en wat mijne gezamenlijke arbeiders, bijna t wintig in getal, bevestigen kunnen, daar zij het even goed zagen, to;n wij aan een hoog gebouw in de nabijheid van het Hotel Dieu werkzaam waren. Van onze steigers konden