is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij den achterkant van het klooster geheel overzien. Daar nu zagea wij; in de maanden Mei, Juni en Juli vijfiien tot twintig meDschen ijverig bezig, om timmerhout, kalk en steenen in het inwendige van het klooster te brengen. Of de arbeid, dien zij verrichten, vóór Mei begonnen en na Juli voortgezet is, weet ik niet, wel dat zij dien, gedurende deze drie maanden, met allen ijver verrichten. YVanneer nu vijftien tot twintig menschen in het binnenste van een gebouw zoolang zoo ijverig bezig zijn, dan ziet een ieder gemakkelijk in, dat daar nog al belangrijke veranderingen in kunnen gemaakt zijn.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Eenige priesters waren soms geheele dagen en nachten in het klooster. Somtijds waien er velen. Ik heb ze er bijna allen gezien, en er waren er toch honderd en vijftig bijna in het district van Montreal. Er was wel verschil in het gedrag van den een en van den ander, maar allen waren toch lichtzinnig en uitspattend; althans niet een was er die zijn ambt ecre aan deed. Eenigeu waren zoo ruw en onbeschaamd, dat de lezer er z'"ch geen denkbeeld van kan vormen. Ik «> il geen ooren kwetsen of harten bederven met mijn verhaal; daarom zeg ik alleen: de verdorvenste verbeelding blijft, bij veler gedrag, nog beneden de werkelijkheid. En toch moesten wij, arme nonnen, ons maar aan hen overgeven, wilden wij geen straf beloopen. Ik spreek mijn innigste overtuiging uit, als ik zeg, dat, ofschoon er eenige nonnen waren die alle gevoel van eer en deugd hadden afgeschud, als bijv. een U;t het klooster der congregatie met St. Patiik, de overigen echter zulk een levenswijze verfoeiden. Maar zij werden er door de abdis en de priesters tos gedwongen.

Van sommige priesters die ik zag, werd ik den naam nimmer gewaar, van anderen eerst na verloop van tijd. Zij werden allen „mijn vader" genoemd, maar als zij iets in de werkkamer hadden gekocht, moesten ze wel, zou het prompt bezorgd worden, hunne namen opgeven; en ueze werden dan van mond tot mond gefluisterd en aldus bekend. Sommijen onzer kenden ook een enkelen priester van vóór haar opname in het klooster.

Veel van hetgeen ik hier ceerschrijf, moet uit den aard der zaak op mijn woerd geloofd worden, tot zoolang er andere getuigen zullen optreden ; voor vele daadzaken kan ik mij echter op getuigen beroepen.

Het is te Montreal bekend, dat nu en dan een priester voor eenigen